محتوای How to set passcode lock in telegram?
قرار دادن رمز ورود 4 رقمی - Passcode Lok ' برای تلگرام

گذاشتن رمز برای ورود به تلگرام (Passcode Lock)

در این نوشته شهر تکنولوژی روش گذاشتن رمز عددی جهت ورود به تلگرام را برایتان فراهم آورده است.دقت داشته باشید این روش کاملا با روش تاییدیه دو مرحله ای تفاوت دارد و صرفا جهت امن کردن نرم افزار است نه ...