محتوای Google Maps

افزودن آدرس مورد نظرتان به Google Maps

امروزه پیدا کردن مکان یک کسب و کار و آدرس روی نقشه بسیار ضروری است،در ادامه این نوشته به شیوه ی افزودن آدرس مورد نظرتان به Google Maps میپردازیم ...با گسترش شهر و کشور ها،تکنولوژی نیز در کنار این پیشرفت ...