محتوای کد تاریخ انتشار نوشته
نمایش مدت زمان گذشته از انشار نوشته در وردپرس

نمایش مدت زمان گذشته از تاریخ انتشار نوشته در وردپرس

به هر دلیلی ممکن است شما نخواهید تاریخ دقیق انتشار نوشته های خود را در سایت به نمایش بگذارید.در ادامه آموزش نمایش مدت زمان گذشته از تاریخ انتشار نوشته در وردپرس را فرا میگیرید...جهت  نمایش مدت زمان گذشته از تاریخ ...