محتوای امنیت سرور
ساخت درپشتی (back door) در VPS

ساخت درپشتی (back door) در VPS

در این نوشته شهر تکنولوژی با شرح چند دستور ساده شیوه ساخت درپشتی (back door) در VPS را آموزش می دهد. تصور کنید یک سرور مجازی کرک کردید یا یک سرور مجازی خریداری کردید.به هر علت ممکن است دسترسی شما ...