آموزش جامع ادمینی در سرور های کانتر


Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 118

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/techtyir/public_html/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119

آموزش جامع ادمینی در سرور های کانتر+دستورات Amx

یکی از مهمترین چیز هایی که ادمین سرور کانتر باید بداند دستورات Amxmodx است.در ادامه نوشته آموزش جامع ادمینی در سرور های کانتر را خدمت شما ارائه میکنیم.

آخرین بروز رسانی : ۳۰ بهمن ۱۳۹۴

در این نوشته برعکس نوشته های دیگر بنده سعی کردم با لحن دوستانه تری آموزش رو خدمتتون ارائه بدم و امیدوارم مفید واقع بشه.

توسط این آموزش میشه گفت مهمترین بخش هایی که یک ادمین لازمه بدونه رو یاد میگیرید همچنین کار با کد های amx در این آموزش توضیح داده میشه.
خیلی ساده سعی میکنم دستوراتو بگم، اینارو باید تو کنسول(~) بزنید،بعضیا منو(menu) مخصوصی دارن بعضی ها هم مستقیماً اجرا میشن.

در این نوشته کد هارو به صورت تک تک و با توضیحات کامل قرار دادیم.بزودی جدول کد ها به صورت مختصر نیز در سایت قرار خواهد گرفت…


قبل از اینکه بتوانید از کد ها استفاده کنید باید بدانید که چگونه یک نفر ادمین میشه و به چه صورت باید یک نفر رو ادمین کرد که در لینک زیر آموزش آن را به صورت کامل قرار دادیم (مخصوص مدیران اصلی سرور):

[ برای رفتن به صفحه آموزش اینجا کلیک کنید ]


نحوه پول دادن به یک بازیکن
برای اینکار باید کد زیر رو تو کنسول بزنید:

یک نمونه برای درک بهتر:

توسط دستور بالا،شما به بازیکنی با نیک Tech30ty مقدار ۱۶۰۰۰  پول دادین.


آموزش اسلحه دادن به یک پلیر یا تیم

برای اسلحه دادن به یک پلیر،شما باید کد زیر رو در کنسول بزنید:

یک نمونه برای درک بهتر:

در این قسمت شما به بازیکنی با نیک نیم Tech30ty یک عدد M4 دادید…
دقت کنید #aslahe شماره اسلحه یا آیتم و… هست که میخواید بدید!

جهت اسلحه دادن به کل تیم هم باید از این کد استفاده کنید:

در این قسمت به جای @team باید یا @ct یا @tr را تایپ کنید…


آموزش ریست کردن رنک کلی بازیکنان سرور

– توضیحات:
توسط این دستور میتونید رنک کلی سرور را ریست کنید.یعنی تمام رنک ها از نو محاسبه میشوند!- توجه کنید:
برای انجام اینکار باید فول ادمین ( ادمینی کامل ) داشته باشید!از این کد استفاده کنید:


عوض کردن نیک نیم (اسم) پلیر

توسط دستور زیر میتوانید نیک نیم بازیکن را عوض کنید:

نکته:
دقت داشته باشید < > این علامت را در هنگام وارد کردن دستور تایپ نکنید.

برای مثال:

در مثال بالا ما،بازیکنی با نیک نیم Player را به نیک نیم Tech30ty تغییر دادیم.(Player~~>Tech30ty)


کنسل کردن آخرین رای گیری (Vote) گرفته شده

برای اینکه با amx آخرین نظر سنجی که در سرور صورت گرفته را متوقف کنید(کنسل کنید) از دستور زیر استفاده کنید:


– پیام فرستادن به نفر خاص (توسط Amx)

توسط این دستور میتوانید به فرد (بازیکن) خاصی پیام بدید که به صورت خصوصی فقط برای همان بازیکن به نمایش در می آید.

به جای name ——> نام یا Nickname بازیکن را بنویسید.
به جای payam ——-> پیام مورد نظرتان را بنویسید.


میابر منوی Slap و Ban

توضیح:
یک راه نزدیک هست که میتونید منوی slap رو ببنید (میانبر منوی سیلی زدن یا همان Slap)

توضیح:
یک راه نزدیک هست که میتونید منوی ban رو ببنید (میانبر منوی بن/ Ban کردن)


دستور گرفتن اسکرین شات (Screen) از پلیرها

دستور گرفتن اسکرین شات از پلیر ها:

به جای name ،نام بازیکن رو بنویسید.در پوشه اصلی کانتر پوشه ای به نام sXe_ScreenShots بوجود میاد که اسکرین ها در اون ذخیره میشه…


 

– دستور ریستارت دادن مپ

که به جای sec مقدار ثانیه هست که مثلاً اگر ۱ بزارید بعد ۱ ثانیه ریستارت میشود.


– دستور نظر سنجی برای مپ

توضیحات:
برای گرفتن نظرسنجی تعویض مپ هست که به جای مپ۱ و ۲ میتونید اسم مپ هاتونو بنویسید(میتواند بیشتر از دو تا باشد!)


دستور گرفتن نظر سنجی دلخواه در بازی

توضیحات:
به جایquestion سوالتون رو بپرسید و به جای answer ها پاسخ هاتون به تعداد دلخواه(میتونید تعداد بیشتری پاسخ بزارید.)


– دستور صحبت کردن به صورت رنگی

توضیحات:
توسط این دستور ادمین میتواند به صورت رنگی متنی رو تایپ بکنه…
Color: رنگ مورد نظر هست مثلاً Red
message: متن پیام مورد نظر هست.


– دستور گفتن پیام به همه پلیر ها

توسط این دستور،ادمین میتوانید پیامی را به همه پلیر ها بگوید.
نمونه:

در این حالت کلمه یا پیام tech30ty توسط ادمین به تمامی پلیر ها گفته میشود


– دستور تغییر دادن مپ

توسط دستور بالا ادمین میتواند مپ را تغییر دهد.

mapname: همان نام مپ مورد نظر میباشد.


– دستور Slap و Slay

دستور slay کردن ——-> amx_slay name که میتوانید شخصی را در بازی slay کنید.
Slay:
یک نوع مجازات در بازی کانتر است که توسط آن بازیکن خطاکار میمیره!

دستور slap کردن ——-> amx_slap name که میتوانید شخصی را در بازی slap کنید.
Slap:
یک نوع مجازات در بازی کانتر است که توسط آن بازیکن خطاکار سیلی! (اصطلاح عام:تو گوشی!) میخوره.
اسلپ میتونه با damage (آسیب) باشه که از مقدار health (اصطلاح عام:جون یا خون!) کم میکنه و میتونه بدونه آسیب باشه.

name در دو دستور بالا همان نیک نیم و اسم بازیکن خطاکار هست.


 چند دستور در مورد Ban و Unban
دستور بن کردن یک فرد:

یا

توسط دستور های بالا میتوانید یک فرد رو از ورود به سرور منع و ممنوع (Ban) کنید…
در دستور اول name همان نیک نیم و اسم فرد خطاکار در بازی میباشد.
در دستور دوم ip هم آیپی فرد خطاکار میباشد
همچنین min در دو دستور بالا همان مقدار دقیقه برای بن کردن هست.برای مثال اگر عدد ۶۰ قرار بدید به مدت یک ساعت از ورود فرد خطاکار به سرور ممانعت میشود.

دستور آنبن کردن(خارج کردن فردی از حالت بن):

توسط این دستور میتوانید آی پی بن شده را از حالت بن خارج کنید.


دستور های Kick کردن

یا

توسط دو دستور بالا میتوانید بازیکن رو از سرور بیرون کنید.
دستور اول با اسم و دستوره دوم با آی پی
تفاوت آن با بن (Ban) کردن هم اینه که بازیکن وقتی Kick بشه میتونه دوباره وارد سرور بشه ولی اگر بن (Ban) بشه دیگه تا مدت خاصی نمیتونه وارد سرور بشه.

name:اسم و نیک نیم پلیر خطاکار
ip: همان آیپی فرد خطاکار


– دو دستور برای نمایش پلاگین ها و ماژول ها

نمایش پلاگین های نصب شده بروی سرور

نمایش ماژول های نصب شده بروی سرور


دستور های gag و ungag

گاهی اوقات برخی از افراد در سرور اسپم میکنند و یا به تبلیغات سرورهای دیگر میپردازند و یا از کلمات نامناسب استفاده میکنند…
gag
یعنی منع کردن یک بازیکن از نوشتن چت و پیام در بازی.یعنی اگر ادمین کسی رو Gag کنه اون پلیر نمیتونه Say کنه…

دستوری برای Gag کردن…
به جای sec زمانی برحسب ثانیه هست،هر مقداری قرار بدید همون مقدار بازیکن در حالت gag باقی میمونه.
برای مثال اگر به جای sec در دستور بالا ۶۰ قرار بدید به مدت ۶۰ثانیه (یک دقیقه) فرد موردنظر Gag باقی میماند

دستور برای Ungag کردن (اگر کسی را gag کرده باشید و بخواهید از حالت gag او را خارج کنید،آن فرد را Ungag کرده اید)

Name: در دو دستور بالا name همان اسم (Nickname) بازیکن مورد نظر هست.


باز کردن منوی ادمینی (منوی amx)

توسط دستور بالا منوی کامل ادمینی به نمایش در میاد که ما کد ها و دستورات دیگر رو جداگانه توضیحات دادیم…
این بخش زیاد نیاز به توضیحات نداره ولی به صورت کلی ساختار و گزینه های این منو به صورت زیر است:


– آموزش حذف ادمین از سرور کانتر

در دستور بالا name همان نیک نیم (nickname) یا اسم بازیکن است!

نکته: دقت داشته باشید وقتی میتونید از دستور بالا استفاده کنید که هم سرور این دستور رو داشته باشه و هم بازیکن داخل سرور نباشه!پس دقت داشته باشید به این دو نکته!
توجه: در صورتی که از دستور بالا استفاده میکنید باید این دستور در سرور موجود باشد وگرنه پاسخگو نیست!باید از طریق فایل user.ini ادمین را حذف کنید.


دستورنمایش راهنمای کامل Amx

توسط دستور بالا میتوانید راهنمای پیشفرض خود Amx را مشاهده کنید.
اگر انگلیسی شما خوب است با دستور بالا براحتی دستورات و شیوه عملکرد آنها را میتوانید ببینید.در غیر این صورت آموزش را با ما در این تاپیک به زبان فارسی دنبال کنید.


دستور نمایش منوی cvar

نمایش منوی CVAR


دستور نمایش منوی مپ ها

نمایش منوی عوض کردن مپ


دستور آتش زدن بازیکن

توضیحات:
توسط این دستور میتوانید بازیکن را آتش دهید و نوع و شیوه جالب برای تنبیه بازیکنان است.
توجه: اگر دستور عمل نکند،پلاگین مربوط به آن نصب نیست!(این دستور نیاز به نصب بودن پلاگین دارد)


دستور موشک زدن به بازیکن (مجازات)

توسط این دستور بازیکن به شیوه موشک زدن بهش مجازات میشه میره رو هوا در واقع و میمیره!
امیدوارم این دستور هم مورد استفادتون قرار بگیره…


آموزش دادن Hp به بازیکن

توسط دستوره بالا میتوانید به بازیکنان HP بدهید و HP آنان را افزایش دهید.
name: همان نیک نیم بازیکن است
meghdar: همان مقدار HP که به بازیکن قرار هست بدید !


دستور Godmode کردن پلیر (ضد ضربه و HP نامحدود)

توضیحات:
Godmode نوعی حالت هست که اگر به پلیر داده شود باعث میشه پلیر قوی بشه و Hp اون نامحدود بشه و با هیچ چیز نمیره !!
به جای name اسم بازیکن (Nickname) رو قرار بدید.
همچنین توسط دستور زیر میتوانید از حالت Godmide خارج کنید بازیکن رو:

نکته: این دستور نیاز به پلاگین ویژه خود دارد بنابراین روی هر سروری پلاگین مربوط به این دستور موجود نباشد،این دستور نیز در آن سرور به درستی اجرا نخواهد شد!


***


توجه داشته باشید این نوشته بروزرسانی میشود و کد های جدید به آن اضافه خواهد شد…

آموزش بالا،کاملترین آموزش ادمینی در سرور های کانتر به زبان پارسی میباشد…
دیدگاه کاربران
 • Unknown 2 آوریل 2020

  سلام، خسته نباشی…
  اگه میشه اموزش ادمینی سرور جیلبریک رو هم بزارید، مثل transf کردن یا swap یا هرچیز دیگه ای…
  مطمئنم به درد خیلی میخوره، مرسی 🙂

  • Reza 4 آوریل 2020

   سلام، بررسی میکنیم و اگر بشه حتما تدارک میبینیم

 • Mahdi 10 آگوست 2019

  سلام خسته نباشید
  من ادمین فول هستم و سرور amx هستش // میخوام پیام بفرستم به همه طوری که وسط صفحه نمایش داده بشه // از دستوراتی که گذاشته بودید استفاده کردم ولی سمت چپ پایین ارسال شد.
  و اینکه چطور freeztime و roundtime رو کاهش یا افزایش بدیم؟
  سوال آخر اینکه سرور خودش خودکار مپ رو عوض میکنه // چطور کنیم که از حالت خودکار در بیاد؟
  زیاد سوال پرسیدم ممنون میشم جواب بدید

 • محسن 23 جولای 2019

  ممنون، کاربردی بود

  • Reza 1 آگوست 2019

   ممنون از شما بابت نظرتون
   موفق باشید

 • Vip Man 7 ژوئن 2019

  سلام میشه اموزش استفاده از VIP رو بزارید من VIP شدم ولی بلد نیستم باهاش کار کنم ممنون میشم اموزش رو بزارید اگه سایتی هست که اموزشش رو گذاشته لینک سایت رو بهم بدید ممنون بخاطر سایت خوبتون

  • Reza 13 ژوئن 2019

   سلام، وی آی پی چه سروری؟ چون جاهای مختلف مدل های متفاوتی دارن.
   تا جایی که در جریان هستم وی آی پی ها فقط امکان ورود به داخل بازی وقتی اسلات ها پر هستند را دارند و یکسری اسلحه و امکانات از این قبیل و نیازی به آموزش نداره چون آیدی و پسورد بزنن وارد بشن به همون حالت وی آی پی با امکانات بیشتر به سرور میرن و بازی میکنن و نیازی به کد زدن یا کار با پلاگین خاصی ندارند.

   موفق باشید

 • محمد 11 نوامبر 2018

  سلام اگه تو جیل supervisor باشیم که فک کنم میشه فول ادمین میتونیم به سرور پلاگین و مود و…………. اضافه کنیم اگه اره چجوری اگه نه چیکار کنیم بتونیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • Reza 13 ژوئن 2019

   سلام، اگر به سرور دسترسی دارید و میتونید فایل های بازی را ببینید بله، باید مود یا پلاگین های دلخواهتون رو نصب کنید که روش نصب پلاگین و مود متفاوت هست.

 • کیانوش 17 آگوست 2018

  سلام
  ببخشید من میرم تو یه سرور خیلی طول میکشه محتویات رو دانلود کنه ولی بعد که میرم دانلود می کنم یکم بازی می کنم.بعد در که میام اگه بخوام دوباره بیام باز می خواد دانلود کنه از اول
  بگید چی کار کنم؟

 • کیانوش 12 جولای 2018

  سلام
  من تو یه سرور ادمینم میشه بگید چتوری اشیا و ایتم های مختلخ اسپاون کنم و بزارم؟

 • شاپور 14 ژوئن 2018

  خسته نباشید. خواستم بدونم کد فعال و غیر فعال کردن voice داخل سرور چیه؟

 • amir 24 مه 2018

  ی سزور خواص برای بازی به خدا تبلیغ نیست فقط میخوام دورهم بازی کنیم
  ۵.۶۳.۱۰.۳۹:۲۷۰۴۴
  منتظرتونم

 • کیانوش 30 مارس 2018

  سلام.چجوری بانی جامپ رو تو سرور فعال کنم؟

  • Reza 31 مارس 2018

   سلام، بانی جامپ تا جایی که یادمه یک تکنیک هستش که با ویدیوهای موجود در سطح وب میتونید فرا بگیرید. یا تنظیمات عادی gravity رو یکم دستکاری کنید راحت تر میشه اعمالش کرد.
   بازم اگه دیدید به صورت جداگانه چیزی مخصوص اینکار هست، بگید من براتون میگردم بهتون میگم

 • کیانوش 20 مارس 2018

  سرور یا ادمینی فروشی دارین؟

  • Reza 24 مارس 2018

   نه متاسفانه، خودمون نمیفروشیم در حال حاضر

 • کیانوش 18 مارس 2018

  چه جوری دابل جامپ و چتر رو فعال کنم؟

  • Reza 19 مارس 2018

   پلاگین مربوط به خودش رو دانلود کنید و نصب کنید خودشون فعال میشن.
   اگر تو پیدا کردنشون مشکل داشتید بگید لینک بذارم براتون

 • فربد 17 مارس 2018

  سلام چطوری هوک بزنم میخرمش میگه کلید c رو بزن میزنم نمیشه لطفا زود بگید

  • Reza 17 مارس 2018

   سلام
   با دو کد زیر:

   amx_givehook
   !sm_hgr_givehook @all

 • علي 8 دسامبر 2017

  سلام ببخشيد چجوري هووك رو نامحدود كنم؟

  • Reza 9 دسامبر 2017

   سلام
   در موردش زیاد اطلاع ندارم ولی برای هوک دادن یکی از دو کد زیر معمولا استفاده می شود:
   amx_givehook
   !sm_hgr_givehook @all

   امیدوارم کاربردی باشه براتون
   موفق باشید

 • سامان 2 جولای 2017

  سلام میشه پلیری رو بیشتر از یک روز گگ کرد اگه میشه چجوریه؟

  • Reza 3 جولای 2017

   سلام ، بله شدنی هست.
   روش این هست که در Cvar تغییرات بدید و ثانیه رو به دقیقه یا روز تبدیل کنید بعد هنگام ورود دستور در قسمت زمان عدد ۲ رو که مثلا وارد کنید ۲ روز گگ میشه پلیر ، که به صورت زیر هست :
   amx_gag_time_units <یکی از مقادیر زیر>
   – مقدار های قابل اعمال:
   ۰, ثانیه (حالت پیشفرض)
   ۱, دقیقه
   ۲, ساعت
   ۳, روز
   ۴, هفته
   برای مثال شما دستور زیر رو بزنید بعد دستوری که در مطلب هست بر اساس روز تنظیم میشه.
   amx_gag_time_units 3
   از طرفی چون به صورت پیش فرض بیشترین زمان گگ شدن ۸۶۴۰۰ ثانیه هست میتونید با دستور زیر اون رو به عدد دلخواهتون افزایش بدید:
   amx_gag_max_time <عدد دلخواه>
   موفق باشید

 • omid 1 ژوئن 2017

  سلام عزیز ممنون میشم اگر کد های فان بیشتری اضافه کنید مثل کد بانی جامپینگو… و اینکه طریقه کد زدن برای همه به چه شکل هست؟ مثلا اصلحه همه رو بگیره یا به همه اصلحه بده؟! یا heal یا…

  با تشکر

  • Reza 2 ژوئن 2017

   با سلام
   برای بانی جامپ میتونید از پلاگین زیر استفاده کنید که از لینک زیر هم میتونید پلاگین رو دانلود کنید هم دستورات آن را:
   https://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=610329
   برای گرفتن اسلحه دستور خاصی رو ندیدم ، اما برای دادن اسلحه که دستورشم گذاشتیم به جای اسم یک شخص خاص اسم رو all بنویسید ببینید نتیجه میده.(البته دادن اسلحه به تیم رو هم ذکر کردیم که میتونید از اون استفاده کنید.)
   موفق باشید

 • ali 25 مه 2017

  سلام
  من یک کانفینگ دارم
  میشه بگین چجوری اونر بشم؟؟؟؟ کد rcon _pw هم زدم ولی جواب نداده

 • میلاد 2 آوریل 2017

  سلام من سرورم مودش جیلبریک هست و میخوام تایم سرور رو ببرم بالا و تایم فری دی رو میشه کد هاشو بهم بدید

 • nO aSaB] ~ KoURo[Sh]Oja] 3 فوریه 2017

  سلام ببخشید من برای سرورم چند پلاگین میخوام ولی هر چی سرچ میکنم نیست….میشه راهنماییم کنید؟ پلاگین موزیک اخر راند _ پلاگین رد شدن پلیرا از هم دیگه و پلاگینای دیگه ممنون از سایت خوبتون…..

 • alone 31 دسامبر 2016

  سلام من هرچی تو کنسول amx_kickmenu رو مثلا میزنم هیچی نمیاد
  کد جور دیگه ای هم داره؟
  چون مثلا برا من به جای amx_tsay باید بزنم sm_tsay
  لطفا راهنمایی کنید

  • Reza 31 دسامبر 2016

   سلام
   سرور شما از amx mod استفاده نمیکنه و از source mod استفاده میکنه،چون amx رایج تر هست ما در اینجا دستورات amx رو قرار دادیم.
   بیشتر دستور ها مثل همون دستور say که گفتید هست.برای کیک هم باید بنویسید :
   sm_kick
   بیشتر دستورات هم مشابه هستند ولی بجای amx باید sm بذارید.

 • mehdi 29 دسامبر 2016

  سلام بنده ادمین فول هستم (ادمین اصلی سرور) چطور میتونم nick ادمینی مو عوض کنم؟

  • Reza 29 دسامبر 2016

   سلام
   یک ادمینی فول به نیک نیم جدید بدید ، بعد نیک نیم خودتون رو از داخل بازی به اون تغییر بدید.

  • Mohsen 2 مارس 2017

   سلام داداش چطوری فول ادمین شدی منم میخوام فول ادمین بشم باید چیکار کنم

 • Arvin 1 نوامبر 2016

  سلام تر كانتر انلاين بالا سر ادمين اموجي مياد چه جوريه مياد

  • Reza 4 نوامبر 2016

   سلام
   پلاگین مخصوص سرور هست باید نصب باشه تا بیاد.

  • kiarash 20 نوامبر 2016

   تو هر ایموجی بفرستی میاد بالا سرش مثلا D:
   😐
   🙁
   🙂
   اینا

 • hosein 27 اکتبر 2016

  mikhastam bedonam chetori mitonam map hay dg begher az map hay pish farz sv Dl konam?
  va nahve vi dadan ro ham begid?
  manon az admin mohtaram

  • Reza 28 اکتبر 2016

   به پوشه cstrike برید اونجا یک پوشه دیگه به نام Maps وجود داره.در اونجا نقشه ها رو بریزید.حتما باید دسترسی داشته باشید اگر سرور رو از جایی خریدید باید درخواست کنید که یا دسترسی بهتون بدن یا نقشه ها رو براتون نصب کنند.
   منظورتون از VI در سوال بعدیتون رو متوجه نشدم.

   • hosein 31 اکتبر 2016

    منظورم vip دادن بود .
    و سوال جدیدم اینه که چطوری warmup ruond رو بردارم؟
    و چطوری اون پنج ثانیه که قبل از شروع هر بازی میاد رو بردارم ؟
    بازم ممنون از ادمین و سایت عالی تون

    • Reza 4 نوامبر 2016

     وی آی پی بستگی به پلاگین نصب شده داره ، از سازنده سرور بپرسیذ یا اگر خودتون ساختید تو راهنمای پلاگین مربوط به VIP دستورات نوشته شده
     در مورد تایم قبل از شروع بازی دستور زیر رو تست کنید :
     mp_warmuptime 0

 • hosein 26 اکتبر 2016

  salam mishe begid chetori mishe pw gozasht roye sv?

  • Reza 27 اکتبر 2016

   سلام ،
   یکی از دستورات زیر رو تست کنید :

   sv_password “پسورد مورد نظرتون”
   یا
   rcon sv_password “پسورد مورد نظرتون”
   amx_rcon sv_password “پسورد مورد نظرتون”

 • Sina 15 آوریل 2016

  ۱۰.۲۰۱.۱۲۴.۶۰:۲۷۰۲۱
  به سرور ما هم در کانتر سری بزنید !!!

 • علی 22 مارس 2016

  اقا عالی بود مرسی از مطالب خوبتون.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *