شهر تکنولوژی

Reza

رضا هستم،عهده دار مدیریت شهر تکنولوژی سعی میشه مطالبی قرار گرفته بشه که به سطح کیفیتی هم توجه کنیم،اما درخواست کاربران نیز بخشی از سایت است. برای همه آرزوی موفقیت میکنم...

اطلاعیه بخش نرم افزار

بخش نرم افزار در سایت قرار گرفته شد... درمورد این بخش توضیحاتی تکمیلی وجود دارد که بنده آنرا در قالب اطلاعیه بخش نرم افزار مطرح میکنم. (بیشتر…)